Vedtekter

Vedtekter

Etablert 23.02.2008. 
Sist
 endret ved årsmøtet 29.02.2020.  

§ 1 Navn - Nimi

Organisasjonens navn er Kvääninuoret – Kvenungdommen. 

§ 2 Moderorganisasjon - Pääorganisasjuuni

Ungdomsorganisasjonen er tilknyttet Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK).  

§ 3 Formål - Mooli

Kvääninuoret – Kvenungdommen skal arbeide for å skape møteplasser som bidrar til å styrke ungommers språk, identitet og tilhørighet, samt fremme unges interesse for å utvikle kvensk kultur, samfunn og stilling. Kvääninuoret er en partipolitisk- og livssynsnøytral organisasjon.

§ 4 Medlemsskap - Jäsenyys

Kvääninuoret – Kvenungdommen er en landsdekkende organisasjon for unge kvener, finskættende samt sympatisører fra alderen 15 til 35 år. Andre kan bli støttemedlemmer, men teller ikke i organisasjonens medlemstall.

Kun ordinære medlemmer har stemme- og forslagsrett ved årsmøter, og kan velges inn i organisasjonens styre og har rett til reisestøtte til årsemøtet. 

Medlemsskap oppnås gjennom innmelding til Kvääninuoret – Kvenungdommen eller NKF-RK.  

§ 5 Kontingent - Jäsenten makso

Kontigent følger NKF – RKs satser.  

§ 6 Styret - Styyri

Årsmøtet velger styre bestående av ledernestleder og minst ett styremedlemmer i tillegg til numererte varamedlemmer. Det påligger styret å lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtakStyret skal innkalle til årsmøtetsamt forberede saker.

§ 7 Årsmøte - Vuosimöötti

Årsmøte er Kvääninuorets – Kvenungdommens høyeste organ, og gjennomføres årlig. Innkalling til årsmøte må hende minst én måned før årsmøtet. Medlemmer kan melde inn saker til dagsorden innen én måned før årsmøtet. Dagsorden og sakspapirer skal være medlemmene i hende minst to uker før årsmøtet. 

Støttemedlemmer, gjester og observatører har talerett, men har ikke forslags- eller stemmerett på årsmøtet og kan ikke få styreverv. 

Årsmøte skal behandle: 

  • Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
  • Styrets årsmelding. 
  • Regnskap og budsjett.
  • Valg av styre i henhold til § 6. 
  • Valg av valgkomite  3 medlemmer. 
  • Andre saker

§ 8 Ekstraordinært årsmøte - Eriliikainen vuosimöötti

Ekstraordinært årsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når styret eller minst 50% av medlemmene krever det.

§ 9 Vedtektsendringer - Reekeliitten ja päätösten muutokset

Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak  årsmøtet med minst to tredjedels flertall.

§ 10 Eksklusjon - Uloslukuttaminen

Enkeltmedlemmer som motarbeider organisasjonens formål eller bryter organisasjonens regler ved arrangementer, kan fratas medlemskapet ved to tredjedels flertall på årsmøte. 

§ 11 Oppløsning av organisasjonen - Organisasjuunin lopettaminen

Oppløsning av organisasjonen kan bare gjøres av årsmøtet med tre fjerdedels flertallOppløsning kan kun skje etter skriftlig avstemningVed oppløsning tilfaller organisasjonens aktivamedlemslisterprotokoller og arkiv NKF – RK.