Vedtekter

Vedtekter

Etablert 23.02.2008. 
Sist
 endret ved årsmøtet 29.02.2020.  

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Kvääninuoret – Kvenungdommen. 

§ 2 Moderorganisasjon 

Ungdomsorganisasjonen er tilknyttet Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto (NKF-RK).  

§ 3 Formål

Kvääninuoret – Kvenungdommen skal arbeide for å skape møteplasser som bidrar til å styrke ungommers språk, identitet og tilhørighet, samt fremme unges interesse for å utvikle kvensk kultur, samfunn og stilling. Kvääninuoret er en partipolitisk- og livssynsnøytral organisasjon.

§ 4 Medlemsskap

Kvääninuoret – Kvenungdommen er en landsdekkende organisasjon for unge kvener, finskættende samt sympatisører fra alderen 15 til 35 år. Andre kan bli støttemedlemmer, men teller ikke i organisasjonens medlemstall.

Kun ordinære medlemmer har stemme- og forslagsrett ved årsmøter, og kan velges inn i organisasjonens styre og har rett til reisestøtte til årsemøtet. 

Medlemsskap oppnås gjennom innmelding til Kvääninuoret – Kvenungdommen eller NKF-RK.  

§ 5 Kontingent

Kontigent følger NKF – RKs satser.  

§ 6 Styret

Årsmøtet velger styre bestående av ledernestleder og minst ett styremedlemmer i tillegg til numererte varamedlemmer. Det påligger styret å lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtakStyret skal innkalle til årsmøtetsamt forberede saker.

§ 7 Årsmøte

Årsmøte er Kvääninuorets – Kvenungdommens høyeste organ, og gjennomføres årlig. Innkalling til årsmøte må være medlemme i hende minst én måned før årsmøtet. Medlemmer kan melde inn saker til dagsorden innen én måned før årsmøtet. Dagsorden og sakspapirer skal være medlemmene i hende minst to uker før årsmøtet. 

Støttemedlemmer, gjester og observatører har talerett, men har ikke forslags- eller stemmerett på årsmøtet og kan ikke få styreverv. 

Årsmøte skal behandle: 

  • Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
  • Styrets årsmelding. 
  • Regnskap og budsjett.
  • Valg av styre i henhold til § 6. 
  • Valg av valgkomite  3 medlemmer. 
  • Andre saker 

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når styret eller minst 50% av medlemmene krever det.

§ 9 Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak  årsmøtet med minst to tredjedels flertall.

§ 10 Eksklusjon

Enkeltmedlemmer som motarbeider organisasjonens formål eller bryter organisasjonens regler ved arrangementer, kan fratas medlemskapet ved to tredjedels flertall på årsmøte. 

§ 11 Oppløsning av organisasjonen

Oppløsning av organisasjonen kan bare gjøres av årsmøtet med tre fjerdedels flertallOppløsning kan kun skje etter skriftlig avstemningVed oppløsning tilfaller organisasjonens aktivamedlemslisterprotokoller og arkiv NKF – RK.